Rapport (2019) Commissie kinderopvang en vaccinatie: ‘Vaccinatiegraad genoeg reden voor vaccinatieplicht’

door | 8 mei 2021 | Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Volgens de Commissie kinderopvang en vaccinatie zijn het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van godsdienst beperkt door de vaccinatiegraad.

Een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van godsdienst, is op grond van het EVRM toegestaan, mits die beperking bij of krachtens wet is voorzien. Dat betekent dat de overheid vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang of een algemene vaccinatieplicht wettelijk moet vastleggen. Het EVRM stelt aan de beperking van het recht op een verplichte deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voor waarde voor toegang tot de kinderopvang kan worden opgenomen in de Wet kinderopvang. Een eventuele algemene vaccinatieplicht zou kunnen worden opgenomen in de Wet publieke gezondheid. eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en beperking van de vrijheid van godsdienst de eis dat daarmee een legitiem doel wordt gediend. Artikel 8, tweede lid, en artikel 9, tweede lid, van het EVRM noemen als legitieme doelen:

 

  • Het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economische welzijn van het land;
  • Het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten;
  • De bescherming van de gezondheid of de goede zeden;
  • De bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen.

Het verkleinen van de kans op besmetting en het verhogen van de vaccinatiegraad zijn in het kader van bescherming van de gezondheid op zichzelf legitieme doelen in de zin van het EVRM. Het EVRM eist verder dat beperkingen noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Dit houdt in dat voor de inbreuk op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of het recht van vrijheid van godsdienst een dringende maatschappelijke behoefte aanwezig moet zijn voor het verplichtstellen van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang of in het algemeen. Bovendien moeten bij een beperking van genoemde rechten de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht worden genomen. Dat betekent dat de inbreuk op de belangen van betrokkenen (in dit geval onder andere kinderen, hun ouders en medewerkers in de kinderopvang) niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het te dienen doel en dat het doel niet op een andere, minder nadelige manier voor de betrokkenen effectief kan worden bereikt. Dit vergt in ieder geval een medische onderbouwing met een inschatting van besmettingsrisico’s waaruit blijkt dat de gezondheid in gevaar is.

Bron: kinderopvangtotaal.nl

Deel dit artikel
Geen Vaccinatiepaspoort

Bescherm het recht op gelijke behandeling en privacy.

Geen Test-, Mondkap- of Vaccinatiedwang

Bescherm het recht op lichamelijke integriteit.

Geen Avondklok

Bescherm het recht op bewegingsvrijheid, betoging en eigendom.