Wetten, Verdragen en Codes

burgemeesters.nl/bevoegdheden

dwangindezorg.nl
Over de Wet zorg en dwang

wetten.overheid.nl
Artikel 3b Zorgplicht veiligheid op school

autoriteitpersoonsgegevens.nl
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

denederlandsegrondwet.nl

wetten.overheid.nl
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

amnesty.nl
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

echr.coe.int
Europees Verdrag – European Court of Human Rights – PDF

fra.europa.eu/nl/
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Universal Declaration of Human Rights

tghn.org
The Nuremberg Code (1947)

nationaleombudsman.nl
Demonstratiekaart

Supranationale Organisaties

who.int
Coronavirus disease (COVID-19) pandemic

sdgs.un.org/goals
The 2030 Agenda for Sustainable Development

ema.europa.eu
European Medicines Agency

NGO’s

weforum.org/great-reset
The Great Reset

gatesfoundation.org
Vaccine Development and Surveillance

opensocietyfoundations.org
The Open Society Foundations, founded by George Soros

Juridische Hulp

devrijheidsjurist.nl